White on white. (High Tor Mountain)

White on white. (High Tor Mountain)